لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
  مناجاتهای با کیفیت خود را به آدرس ذیل ارسال کنید
Monajat121@gmail.com
 
     
  مناجات های جدید

وفائی (1395/09/14)یی


لک-اراک (1395/09/14)یی


برهانی (1395/09/14)ی


شمسی خانی(1395/09/14)یی


جلالی (1395/09/14)ی


فولادی (1395/09/14)ی


شهبازی (1395/09/14)ی


حسینی(1395/09/14)ی


مقصودلو (1395/08/29)ی


قجری (1395/08/28)یی


نعمت اللهی(1395/08/16)یی


مشهدی-اراک(1395/08/13)یی


کریمی(1395/08/13)یکاویانی (1395/07/19)ی


بصیرت(1395/07/12)ی


حامدی(1395/07/05)ی


خشکدامن(1395/07/05)یی


شریفی-اراک (1395/06/04)یی

 
     
 
آقای فروزانی شهبازی خدادوست اسلامیه
مرادی شیرخدایی خرم شاهی اسماعیلپور
مردانی طالبی نژاد خرمدل اولیایی
معروف غضنفری خزائی بامدادی
مبتقی غنی زاده خشکدامن  باصره منش
منطقی پور فاطمی نسب دانشگر برهانی
ناشناس فلاحتی ذبیحی برومند
نعمت اللهی فولادی رجالیان بغدادچی
نعمتی زاده فرخ پور رشنو بنکدار
صادقی بصیرت جلالی پرتوی
نوبخت قجری رشیدی حامدی
وفادار قدرتی سرافراز حسینی
وفائی کاویانی   احمدی
یزدی کریمی صباغیان چاووشیان
هدایتی گودرزی سلیمی دانایی
عرفانی گله دار مقصودلو رحیمی
رضایی-سیرجان علیپور علیزاده علی احمدی
ابراهیمی کیپور-گلستان علی نعمت اللهی
شریفی-اراک لک-اراک باقری انصاری-شیراز
علیاری-اراک متولی مشهدی-اراک نعمت الله حامدی
نصرالله شمسی خانی اسدالله شمسی خانی
  معتمدی رضوانی طبسیان-مشهد

 
   
 

  مناجاتها براساس اشعار...

خطبه
نیاز تجلی
اسرارالعشق
باباطاهر
حافظ
سعدی
شمس تبریزی
عراقی
فیض کاشانی
لیلی ومجنون
مثنوی


 
 

 
Copyright© 2015 monajat121.
monajat121@gmail.com
.