لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
علیپور-کرج
تاریخ 24 128
 94-06-29 دانلود دانلود هر شبی عشقت جگر می‌سوزدم***همچو شمعی تا سحر می‌سوزدم عطار
 94-03-28 دانلود دانلود هر شبی عشقت جگر می‌سوزدم  
 94-03-03 دانلود دانلود من این دانم که مویی می ندانم