لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
نیاز تجلی-دعای ابوحمزه ثمالی
    تاریخ 24 128 شعر خواننده
94-04-21 دانلود دانلود به تو آورده ام روی توجه - مرا باشد به دل حاجات انبوه مقصودلو-گلستان
94-04-18 دانلود دانلود صغیر و بنده ام یا سیدی من - که خود پروردیم جان و دل و تن مقصودلو-گلستان
94-04-18 دانلود دانلود خداوندا ز هر غم کن خلاصم - به یاد خویش بخشا اختصاصم مقصودلو-گلستان
94-04-15 دانلود دانلود کسی جز تو نمی باشد پناهم - بجز تو نیست دیگر دادخواهم مقصودلو-گلستان
94-04-15 دانلود دانلود به تحقیق ای خدا من دانم و خود - به نفس خویشتن بد کردم و بد مقصودلو-گلستان
94-04-07 دانلود دانلود درود خویش را با بهترین حال - فزون بفرست بر پیغمبر و ال مقصودلو-گلستان
94-04-04 دانلود دانلود الهی، سیدی، بنده گنهکار - به درگاه تو آورده فرو بار مقصودلو-گلستان
94-04-01 دانلود دانلود ای خدا، ای خدا، ای خدایم - بنده عاصی بی نوایم مقصودلو-گلستان