لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
باباطاهر
    تاریخ 24 128 شعر خواننده
94-07-16 دانلود دانلود بسر غیر ته سودائی ندیرم***بدل جز ته تمنائی ندیرم کیپور-گلستان
94-07-05 دانلود دانلود بشو یاد تو ای مه پاره هستم***بروز از درد و غم بیچاره هستم کیپور-گلستان
94-07-05 دانلود دانلود بشو یاد تو ای مه پاره هستم***بروز از درد و غم بیچاره هستم کیپور-گلستان
94-07-02 دانلود دانلود سرم سودای گیسوی ته دیره***دلم میل گل روی ته دیره کیپور-گلستان
94-06-26 دانلود دانلود چرا دایم بخوابی ای دل ای دل***ز غم در اضطرابی ای دل ای دل کیپور-گلستان
94-07-23 دانلود دانلود الاله کوهسارانم تویی یار***بنوشه جو کنارانم تویی یار علیاری-اراک
94-07-23 دانلود دانلود الاله کوهسارانم تویی یار***بنوشه جو کنارانم تویی یار علیاری-اراک
94-07-19 دانلود دانلود دلم دور است و احوالش ندونم***کسی خواهد که پیغامش رسونم علیاری-اراک
94-06-05 دانلود دانلود الاله کوهسارانم تویی یار***بنوشه جو کنارانم تویی یار کیپور-گلستان
94-06-05 دانلود دانلود الاله کوهسارانم تویی یار***بنوشه جو کنارانم تویی یار کیپور-گلستان
94-05-25 دانلود دانلود      خداوندا بفریاد دلم رس *** تو یار بیکسان مو مانده بیکس علی احمدی
94-05-24 دانلود دانلود      ته دوری از برم دل در برم نیست *** هوای دیگری اندر سرم نیست علی باقری
94-04-28 دانلود دانلود      نسیمی کز بن آن کاکل آیو *** مرا خوشتر ز بوی سنبل آیو قدرتی همدان
94-04-21 دانلود دانلود      مو از جور بتان دل ریش دیرم *** ز لاله داغ بر دل ریش دیرم کیپور-گلستان
94-04-07 دانلود دانلود      دلا از دست تنهایی بجانم***ز آه و ناله خود در فغانم کیپور-گلستان
دانلود دانلود
  دانلود دانلود    
  دانلود دانلود    
  دانلود دانلود    
  دانلود دانلود    
  دانلود دانلود    
  دانلود دانلود    
  دانلود دانلود    
دانلود دانلود
  دانلود دانلود    
  دانلود دانلود