لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
فیض کاشانی
    تاریخ 24 128 شعر خواننده
94-05-22 دانلود دانلود لب برلبم نه ساقیا تا جان فشانم مست مست***این باقی جان گوبرو آن جان باقی هست هست جلالی
94-08-21 دانلود دانلود دلبرا درد مرا درمان تو باش***عاشقانرا سر توئی سامان تو مباش فولادی
94-08-21 دانلود دانلود دلبرا درد مرا درمان تو باش***عاشقانرا سر توئی سامان تو مباش فولادی
94-08-10 دانلود دانلود هر که روی تو ندید از دو جهان هیچ ندید***هر که نشنید ز تو هیچ کلامی نشنید علی باقری-اراک
94-08-17 دانلود دانلود من آئین جدائی را نمیدانم نمیدانم***من او، او من دو تائی را نمیدانم نمیدانم قجری
94-07-24 دانلود دانلود بی‌دل و جان بسر شود بی‌تو بسر نمی‌شود***بی دو جهان بسر شود بی‌تو بسر نمی‌شود قجری
94-07-23 دانلود دانلود رو بر در تو آریم رانی و گر نوازی***جز تو کسی نداریم سازی و گر نسازی قجری
94-06-20 دانلود دانلود ای فغان از هی هی و هیهای دل***سوخت جانم ز آتش سودای دل فلاحتی
94-07-05 دانلود دانلود مراست دیدن روی تو بی‌نقاب لذیذ***چنانکه تشنه دو روزه است آب لذیذ قجری
94-06-20 دانلود دانلود خوشه چین حسنم من گرد خرمنت ای ماه***بر امید احسانی آمدم بدین درگاه قجری
94-06-15 دانلود دانلود این فقیهان که بظاهر همه اخوان همند**گر به باطن نگری دشمن ایمان همند لک-اراک
94-06-05 دانلود دانلود یاران ز چشم دل برخ یار بنگرید *** بلبل شوید و رونق گلزار بنگرید انصاری-شیراز
94-06-05 دانلود دانلود بکجا روم زدستت بچه سان رهم زشستت *** همه جا رسیده شستت همه را گرفته دستت قجری
94-06-01 دانلود دانلود رخ برافروزی دل من شعله اخگر شود**وربپوشانی زمن این هر دوخاکستر شود علی باقری-اراک
94-05-22 دانلود دانلود هر جمالی که بر افروخت خریدار شدیم *** هر که مهرش دل ما برد گرفتار شدیم گودرزی
94-05-16 دانلود دانلود ای جان و ای جانان من رحمی بکن بر جان من *** ای مرهم درمان من رحمی بکن بر جان من نعمت الهی
94-05-12 دانلود دانلود عاشقان از لب خوبان می مستانه زدند *** بنظر زلف دلاویز بتان شانه زدند جلالی-ششده فارس
94-05-09 دانلود دانلود میدمد هر دم خیالت روحی اندر قالبم *** روز میگردد ز خورشید دلفروزت شبم قجری
94-05-06 دانلود دانلود سرم سودای سودائی ندارد *** دلم پروای پروائی ندارد جلالی-ششده فارس
94-05-02 دانلود دانلود بهر جا راه گم کردم بر آوردم ز کویت سر *** بهر دلبر که دادم دل تو بودی حسن آن دلبر جلالی-ششده فارس
94-04-28 دانلود دانلود بهر جا راه گم کردم بر آوردم ز کویت سر *** بهر دلبر که دادم دل تو بودی حسن آن دلبر قجری
94-04-25 دانلود دانلود عاشق و معشوق را راهی بود از دل بدل*** امشبم این نکته روشن گشت از آنشمع چگل اسلامیه