لحن داودی

غضنفری
تاریخ 16 سرعت 128 شعر
94-3-7 دانلود دانلود گدای عشقم و سلطان عالم
91-02-28 دانلود دانلود شاه نعمت الله
88-04-18 دانلود دانلود  
87-03-12 دانلود دانلود