لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
حافظ
    تاریخ 24 128 شعر خواننده
94-05-15 دانلود دانلود ناصح به طعن گفت که رو ترک عشق کن***محتاج جنگ نیست برادر نمی‌کنم جلالی
94-09-15 دانلود دانلود یا رب سببی ساز که یارم به سلامت***بازآید و برهاندم از بند ملامت کریمی
94-09-15 دانلود دانلود یا رب سببی ساز که یارم به سلامت***بازآید و برهاندم از بند ملامت کریمی
94-08-21 دانلود دانلود زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد***از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد نعمت الله حامدی
94-08-07 دانلود دانلود کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند***ببرد اجر دو صد بنده که آزاد کند علی باقری-اراک
94-08-03 دانلود دانلود ترسم که اشک در غم ما پرده در شود***وین راز سر به مهر به عالم سمر شود نعمت الله حامدی
94-07-19 دانلود دانلود در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند***من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند نعمت الله حامدی
94-07-17 دانلود دانلود تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود***سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود علی باقری-اراک
94-07-16 دانلود دانلود سحرم دولت بیدار به بالین آمد***گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد مقصودلو
94-07-16 دانلود دانلود دلا بسوز که سوز تو کارها بکند***نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند نعمت الله حامدی
94-07-09 دانلود دانلود کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند***ببرد اجر دو صد بنده که آزاد کند نعمت الله حامدی
94-07-10 دانلود دانلود من دوستدار روی خوش و موی دلکشم***مدهوش چشم مست و می صاف بی‌غشم علی باقری-اراک
94-07-02 دانلود دانلود حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت***آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت مقصودلو
94-06-26 دانلود دانلود سر ارادت ما و آستان حضرت دوست***که هر چه بر سر ما می‌رود ارادت اوست مقصودلو
94-06-15 دانلود دانلود روزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنم***در لباس فقر کار اهل دولت می‌کنم کریمی
1394/06/19 دانلود دانلود گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود**پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود علی باقری-اراک
1394/05/30 دانلود دانلود در ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود**تا ابد جام مرادش همدم جانی بود مشهدی-اراک
1394/05/25 دانلود دانلود مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد *** نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد نعمت الله حامدی
1394/05/25 دانلود دانلود در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد *** عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد اسلامیه
1394/05/04 دانلود دانلود بود آیا که در میکده‌ها بگشایند *** گره از کار فروبسته ما بگشایند مهربانیان- سیرجان
1394/05/02 دانلود دانلود هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود*** هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود حسینی