لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
مثنوی معنوی مولوی
    تاریخ 24 128 شعر  مشخصات خواننده
1394/05/09 دانلود دانلود جاده شاهست آن زین سو روان - وآن از آن سو صادران و واردان مثنوی معنوی» دفتر ششم آقای فروزانی-گلستان
1394/04/28 دانلود دانلود گفت دلقک من نمی‌گویم گذار مثنوی معنوی» دفتر ششم آقای فروزانی-گلستان
1394/04/11 دانلود دانلود حکایت اشتر و گاو و قج که در راه بند گیاه یافتند هر یکی می‌گفت من خورم مثنوی معنوی» دفتر ششم آقای فروزانی-گلستان
1394/04/06 دانلود دانلود حکایت آن سه مسافر مسلمان و ترساو جهود ... مثنوی معنوی» دفتر ششم آقای فروزانی-گلستان