لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
مولوی-دیوان شمس تبریزی
    تاریخ 24 128 شعر  مشخصات خواننده
94-06-05 دانلود دانلود بی همگان به سر شود بی‌تو به سر نمی‌شود *** داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی‌شود غزلیات انصاری-شیراز
94-05-11 دانلود دانلود اگر عالم همه پرخار باشد *** دل عاشق همه گلزار باشد غزلیات رضایی سیرجان
94-05-04 دانلود دانلود ای عاشقان ای عاشقان من خاک را گوهر کنم *** وی مطربان ای مطربان دف شما پرزر کنم غزلیات رضایی سیرجان
94-05-04 دانلود دانلود این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه‌ست  ***   از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه‌ست غزلیات باصره منش
94-04-27 دانلود دانلود امروز جمال تو سیمای دگر دارد*** امروز لب نوشت حلوای دگر دارد غزلیات نعمت الهی